Полiтика конфiденцiйностi сайту

Ця полiтика конфiденцiйностi дiє для всiх продуктiв (програм для ЕОМ – далi “Додатки”), i веб-сайтiв, що входять до сторiнки  Kochana далi просто сайт. У деяких випадках “”Сайт”” залишає за собою право публiкувати окремi примiтки про конфiденцiйнiсть для певних продуктiв, а також у будь-який час змiнювати полiтику конфiденцiйностi на свiй розсуд.

Для вашої зручностi, сервiси та сайти “”Сайту”” можуть мiстити посилання на iншi веб-сайти. Ми не несемо вiдповiдальностi за полiтику конфiденцiйностi або змiст цих сайтiв. Якщо у вас є питання або сумнiви з приводу цiєї полiтики, ви повиннi зв’язатися з нами за адресою електронної пошти maestrokbu@gmail.com Ця полiтика поширюється тiльки на iнформацiю, зiбрану на сайтах “”Сайту”” i веб-додатки, що працюють у рамках сайту.

Контент вiд читачiв (у тому числi коментарi)

Ми надаємо вам можливiсть брати участь у дискусiях на нашому сайтi, включаючи коментарi, рекомендацiї, точки зору читачiв, огляди, рейтинги та iн. Будь-яка iнформацiя, яку ви надаєте, вказавши ваше вигадане або справжнє iм’я, ID у будь-якiй соцмережi, або будь-яке зображення або фотографiю, стає надбанням громадськостi i може бути використаним нами у рекламних або комерцiйних цiлях в будь-яких засобах масової iнформацiї.

Якщо ви вирiшили брати участь у громадськiй дискусiї, ви повиннi знати, що будь-яка особиста iнформацiя, надана вами, може бути прочитана, зiбрана чи використана iншими користувачами цих послуг, i може бути використана для розсилки небажаних повiдомлень. Ми не несемо вiдповiдальнiсть за особисту iнформацiю, яку ви надаєте у коментарях i не зобов’язанi публiкувати, видаляти або редагувати будь-який з ваших коментарiв.

Якщо ви вирiшили рекомендувати будь-яку статтю з нашого сайту у Facebook, цi дiї регулюються Полiтикою конфiденцiйностi Facebook. Ми не вiдстежуємо i не зберiгаємо записи цих дiй. Теж саме стосується полiтики Twitter.

Якщо ви зареєстрованi на нашому сайтi, ми можемо вiдстежувати i аналiзувати вашi дiї на ньому. Беручи участь у громадськiй дискусiї, ви погоджуєтеся на те, що вашi дiї будуть публiчними. Крiм того, вони можуть бути включенi у RSS-канали, API, i стати доступними для iнших веб-сайтiв за допомогою iнших форматiв. В результатi, надана вами iнформацiя може з’явитись на iнших веб-сайтах, блогах, та iн. Майте на увазi, що ми не несемо вiдповiдальностi за будь-яку особисту iнформацiю, яку ви вирiшили оприлюднити через цей функцiонал, i ви погоджуєтесь, що ця iнформацiя буде вважатися такою, що була надана вами, а не “”Сайтом””

Обмеження вiдповiдальностi за достовiрнiсть отриманої iнформацiї.

Ми не перевiряємо достовiрнiсть отриманої про користувачiв iнформацiї i не контролюємо правосуб’єктнiсть користувачiв.

Інформацiя, яка може бути оброблена в процесi взаємодiї з користувачем продуктiв (далi – “Користувач”) “”Сайт””:

 • Інформацiя, що надається Користувачами соцiальної мережi FACEBOOK – пiд час використання Програми може використовуватися надана Користувачем особиста iнформацiя. Обсяг вищевказаної iнформацiї не перевищує обсяг iнформацiї, що вказується зареєстрованим користувачем FACEBOOK зазначеної при взаємодiї з FACEBOOK.
 • Інформацiя про вiдвiдування – при доступi до служб “”Сайту”” через броузер, програму або iнший клiєнт сервери “”Сайту”” автоматично записують певну iнформацiю. Цi журнали сервера можуть мiстити iнформацiю про веб-запити, IP-адресу, типи i мову броузера, дату i час запиту, а також мiстити один або декiлька файлiв cookie, за якими можна визначити броузер або аккаунт Користувача.
 • Користувацькi повiдомлення – коли Користувач в процесi взаємодiї при використаннi Програми вiдправляє повiдомлення, у тому числi в служби пiдтримки, можливе збереження i обробка цих повiдомлень для вiдповiдей на запитання i подальшого вдосконалення функцiонування Програми та сервiсiв “”Сайту””. Для зв’язку з Користувачем з питань роботи Програми може використовуватися адреса електронної пошти надана Користувачем.
 • Третi особи – дана полiтика конфiденцiйностi вiдноситься виключно до Додаткiв та iнших служб “”Сайту””.

“”Сайт”” не контролює сайти, якi використовують програми iншi продукти та служби “”Сайту””. Цi сайти можуть розмiщувати на Ваш комп’ютер власнi файли cookie, збирати данi або запитувати у користувачiв FACEBOOK особисту iнформацiю надану останнiми на свiй страх i ризик.

Крiм цього, iнформацiя, що надається Користувачами соцiальної мережi FACEBOOK може бути використана в наступних цiлях:

 • пiдтримка, захист i удосконалення Додаткiв i служб “”Сайту””.
 • захист прав та власностi “”Сайту”” та Користувачiв.

Цим пiдтверджується, що використання iнформацiї, зазначеної Користувачем, дозволено для цiлей передбачених полiтикою конфiденцiйностi “”Сайту””.

Бiльшiсть броузерiв спочатку налаштованi на отримання файлiв cookie, однак ви можете скинути цi налаштування i вказати, щоб броузер блокував всi файли cookie або оповiщав про вiдправку цих файлiв. Просимо врахувати, що деякi функцiї та служби “”Сайту”” не зможуть працювати належним чином, якщо вiдключити файли cookie.

Надання доступу до iнформацiї

“”Сайт”” надає доступ до особистої iнформацiї iншим компанiям i приватним особам, якi не мають вiдношення до “”Сайту””, лише за таких обмежених обставин:

 • Має мiсце наявнiсть дозволу Користувача. Для передачi будь-якої конфiденцiйної iнформацiї “”Сайтом”” потрiбна явна згода Користувача.
 • “”Сайт”” надає такого роду iнформацiю дочiрнiм i афiльованим компанiям, а також iншим довiреним органiзацiям та особам тiльки з метою обробки iнформацiї вiд нашого iменi.
 • У “”Сайту”” є пiдстави вважати, що доступ, використання, збереження або розкриття такої iнформацiї необхiдне для:
 1. Дотримання будь-яких чинних законiв, постанов, або дiйсного запиту з державних органiв;
 2. Розслiдування потенцiйних порушень;
 3. При виявленнi i запобiганнi шахрайським дiям, а також вирiшеннi проблем безпеки та усунення технiчних неполадок.

Захист iнформацiї

“”Сайт”” вживає всiх необхiдних заходiв для захисту даних вiд несанкцiонованого доступу, змiни, розкриття чи знищення. До цих заходiв належать, зокрема, внутрiшня перевiрка процесiв збору, зберiгання та обробки даних i заходiв безпеки, включаючи вiдповiдне шифрування i заходи щодо забезпечення фiзичної безпеки даних для запобiгання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберiгаємо особистi данi.

“”Сайт”” надає доступ до iнформацiї користувачiв тiльки тим спiвробiтникам, пiдрядникам та агентам “”Сайту””, яким необхiдно мати цю iнформацiю для здiйснення операцiй, якi виконуються вiд нашого iменi.

Змiна даної полiтики конфiденцiйностi.

Користувач, використовуючи Програми, прийняв умови цiєї полiтики конфiденцiйностi “”Сайту”” i враховує, що дана полiтика конфiденцiйностi може час вiд часу змiнюватися. Змiни, що вносяться до полiтики конфiденцiйностi, публiкуються “”Сайтом”” на цiй сторiнцi.

Для питань щодо полiтики конфiденцiйностi, Користувач може зв’язатися з “”Сайтом”” через веб-сайт або використовуючи e-mail: maestrokbu@gmail.com

 

Back to top button